Prestanak društva skraćenim postupkom bez likvidacije Ispis
Autor Administrator   
Utorak, 14 Prosinac 2021 18:39

Nakon što se u Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkom društvima (19.04.2019. u NN 40/19 - čl. 472. od a) do g)) omogućio prestanak društava koja nemaju nepodmirenih obveza skraćenim postupkom bez likvidacije, nastupili su značajni problemi oko usklađenja ostalih zakonskih propisa (čije posljedice, čitamo, ovih dana dolaze na vidjelo).

U cilju postavljanja ispravnih koraka u postupanju, a prema novim saznanjima iz usmenih izjava referenata Fine, PU i HZMO, te izvadcima vezanih Zakona, preporuka postupanja je slijedeća:

1. Korak - * obvezna obavijest Poreznoj upravi 30 dana prije donošenja Odluke o prestanku društva - čl. 29. st. 4. Zakona o porezu na dobit (NN 121/19 primjena od 01.01.2020.)

»(4) Porezni obveznik koji namjerava pokrenuti postupke iz stavka 3. točaka 3., 4. i 7. u slučaju okončanja likvidacije i točke 8. ovoga članka, dužan je te postupke najaviti Poreznoj upravi najkasnije 30 dana prije početka obavljanja formalnih radnji prema nadležnim tijelima te dostaviti podatke o ovlaštenom poreznom savjetniku ako je on uključen u provođenje navedenog postupka.«.

Referent PU po saznanju iz obavijesti očekuje:
* podmirenje svih javnih davanja - u protivnom PU će stopirati postupak likvidacije

2. Korak - priprema financijskih izvješća sa datumom donošenja Odluke o prestanku društva -

**** javni bilježnik, prema ZTD-u treba Potvrdu o poreznom dugu, a sve više ih traže i Obrazac PD sa potvrdom predaje na PU

ZTD - čl. 472.b. st 2) obvezuje uz Odluku prilaganje i potvrde o nepostojanju duga za javna davanja -

2) Prijavi za upis prilažu se odluka članova društva o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, izjave svih članova društva iz članka 472.a stavka 3. ovoga Zakona te potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su definirana poreznim propisima.

**** referent PU po primitku Zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju poreznog duga mora (usmena informacija referenta)

- uvjeriti se da su sva zaduženja provedena - zahtijevati predaju Obrasca PD sa datumom Odluke
- u sustavu označiti poreznog obveznika sa - prestanak poslovanja
- sve eventualne pretplate više nemaju mogućnost vraćati nazad

**** Pravilnik o porezu na dobit - porezno razdoblje - čl. 46.st. 7)

(7) Ako je porezni obveznik iz stavka 6. ovoga članka izvršio sve propisane radnje predviđene za okončanje likvidacije ili prestanak poslovanja bez likvidacije prema posebnom propisu o trgovačkim društvima, istekom poreznog razdoblja može se smatrati i dan na koji je javni bilježnik potvrdio donošenje odluke o prestanku poslovanja ili okončanja likvidacije.​

. 3. korak - preporuka HZMO

** sa danom donošenja Odluke odjaviti sve djelatnike uključujući člana uprave, jer društvo je prestalo sa radom, a ionako slijedi obrada doprinosa na način da se od dana Odluke o prestanku do dana konačnog brisanja društva, član uprave tereti za doprinose na osnovicu za samoprijavljene fizičke osobe - članove uprave

- logično pitanje koje se ionako samo pojavljuje je - kako bi Porezna uprava obradila JOPPD društva koje ne radi i još pri tome se stvara nova obveza za koju je dana Izjava da ih nema

4. Korak - GFI predati u roku od 90 dana od dana donošenja Odluke

Zakon o računovodstvu - čl. 30. st. 6.

(6) Poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka koji sastavljaju godišnje financijske izvještaje sukladno članku 19. stavku 9. ovoga Zakona, dužni su godišnje financijske izvještaje dostaviti u roku od devedeset dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja

čl. 19. st. 9.
(9) Godišnje financijske izvještaje poduzetnik je dužan sastaviti i u slučajevima promjene poslovne godine, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom i to sa stanjem na dan koji prethodi početku promijenjene poslovne godine, danu nastanka statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.


Sad slijedite Vi, znamo da su iskustva različita, no praksa lagano pokazuje da su postupanja javnih bilježnika, poreznih referenata ponekad po osobnim procjenama, a sankcije će doći samo poreznom obvezniku, ne i njima.

....iz Zakona o trgovačkim društvima ....


Prestanak društva po skraćenom postupku

Članak 472.a (NN 40/19)

(1) Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.
(2) Osim izričitog navoda da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, u odluci se moraju navesti i sljedeći podaci:
– tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj i matični broj subjekta društva koje na taj način prestaje,
– ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i osobnog identifikacijskog broja, odnosno tvrtke, sjedišta te osobnog identifikacijskog broja svakog člana,
– plan raspodjele imovine društva.
(3) Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:
– da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
– da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
– da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.
(4) Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. U istom obliku daje se i izjava članova društva iz prethodnog stavka.
(5) Društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ono ima, odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i izjavu iz stavka 2. ovoga članka Zakona.

Prijava prestanka društva

Članak 472.b (NN 40/19)

(1) Prestanak društva zbog odluke članova o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.
(2) Prijavi za upis prilažu se odluka članova društva o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, izjave svih članova društva iz članka 472.a stavka 3. ovoga Zakona te potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja kako su definirana poreznim propisima.
(3) Registarski sud može zatražiti od članova dodatni dokaz kojim se potvrđuje istinitost navoda iz izjave iz članka 472.a stavka 3. ovoga Zakona, a može zatražiti i da članovi daju odgovarajuće osiguranje iz kojeg će se namiriti vjerovnici društva, pokaže li se da je društvo imalo nepodmirene obveze prema vjerovnicima.
(4) Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.
(5) U rješenju kojim se dopušta upis obvezno se navodi da će registarski sud ukinuti rješenje ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja.

Prigovor protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku

Članak 472.c (NN 40/19)

(1) Protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave.
(2) O prigovoru odlučuje registarski sud koji je donio rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku.
(3) Ako sud utvrdi da je prigovor osnovan ili da postoji mogućnost da se oštete vjerovnici ili članovi društva, ukinut će rješenje o prestanku društva bez likvidacije i o tome obavijestiti društvo, koje mora nastaviti postupak likvidacije u skladu s ovim Zakonom.
(4) Pravomoćnošću rješenja iz stavka 3. ovoga članka izjave članova društva kojima se obvezuju ispuniti obveze društva gube pravni učinak.
(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka registarski sud će objaviti na internetskoj stranici sudskog registra, a društvo ga je dužno objaviti i u glasilu društva, ako ga ono ima.

Brisanje društva iz registra

Članak 472.d (NN 40/19)

(1) Ako protiv rješenja o prestanku društva bez likvidacije nije podnesen prigovor ili sud odbaci ili odbije podneseni prigovor, registarski sud će donijeti rješenje o brisanju društva iz sudskog registra i objaviti ga na internetskoj stranici sudskog registra.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana objave rješenja.
(3) Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine, kako je sadržan u odluci iz članka 472.a ovoga Zakona, a ako neki dio imovine nije raspoređen tim planom, takav dio prelazi na sve članove društva razmjerno sudjelovanju poslovnog udjela svakoga od njih u temeljnom kapitalu društva.

Odgovornost članova društva

Članak 472.e (NN 40/19)

(1) Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.
(2) Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra.
(3) Član društva koji vjerovniku podmiri tražbinu ima pravo zahtijevati od svakog člana da mu naknadi dio koji na njega otpada. Nije li drukčije ugovoreno, dio koji otpada na pojedinog člana društva određuje se razmjerno sudjelovanju njegova poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva.

Čuvanje poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije

Članak 472.f (NN 40/19)

Na predaju na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije te na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 4. i 5. članka 382. ovoga Zakona.

Iznimke

Članak 472.g (NN 40/19)

Odredbe članaka 472.a do 472.f ovoga Zakona ne primjenjuju se na društva čiji predmet poslovanja obuhvaća i djelatnost iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Ažurirano: Utorak, 14 Prosinac 2021 19:20
 
Dizajn i održavanje: SpinMedia