Porez na dobit Ispis

Dana 31.01.2017., u Hotelu BONAVIA, Rijeka, sa početkom u 9:30 održat će se

RADIONICA na temu:

IZRADA GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE POREZA NA DOBITAK, TE AKTUALNOSTI UZ ZAVRŠETAK 2016. GODINE ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOHODAK

Program radionice:

 

 

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 

• kontrolno analitički postupci pri izradi završnih izvješća
• korištenje propisanih olakšica i oslobođenja za 2016.
• vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja za 2016. prema izmijenjenom Zakonu
• osobni automobili, reprezentacija, donacije, darovanja i sponzorstva
• kamata na zajmove između povezanih osoba za 2016. i nova stopa za 2017.
• utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2017.
• novi Obrazac PD-IPO za 2016.
• utvrđivanje porezne osnovice po novčanom načelu
• događaji nakon datuma bilance
• obračun članarina, renti, naknada i doprinosa
• financijski izvještaji za 2016.

 

Prijava za statističke potrebe i novosti iz Zakona o računovodstvu

 

• nove izmjene i dopune Pravilnika o načinu vođenja Registra GFI
• novi GFI za potrebe statistike prema najnovijem Pravilniku
• primjena izmijenjenog ZOR-a od 1.1.2017.

 

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 

• iskazivanje podataka u DOH obrascu za 2016. godinu
• utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
• postupak utvrđivanja doprinosa za drugu djelatnost u DOH obrascu
• podaci koji se iskazuju u obrascu P-PPI
• prijava dohotka od samostalne djelatnosti, te pomoraca
• poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2016. godinu – ZPP-DOH

 


AKTUALNOSTI I NOVOSTI IZ OSTALIH ZAKONSKIH PROPISA

 

• ovrha na plaći u 2017.
• novosti kod obveznika fiskalizacije u od 1.1.2017.
• zastara prema novom OPZ-u

 

 

 

Prijavnica za radionicu

 

Materijali sa radionice

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia