PDV na tečajne razlike Ispis

PDV na tečajne razlike

 - tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule tuzemnom kupcu -

 Kada je na temelju ugovorene valutne klauzule uplaćena svota veća od prvobitno fakturirane, prodavatelj je obvezan na razliku koja je proizašla iz valutne klauzule bračunati PDV primjenom preračunane stope od 25 % (20 %), od 13 % (11,5044 %) ili od 5 % (4,7619 %) te na tu razliku tuzemnom kupcu ispostaviti račun sa svim elementima Zakona o PDV-u i Zakona o fiskalizaciji.

Podsjećamo, u skladu s čl. 43. st. 3. Pravilnika o PDV-u: porezna osnovica se povećava kada se ostvari viša naknada od ugovorene…
Razlozi koji su doveli do povećanja naknade nisu bitni za oporezivanje.

- tečajne razlike kod kreditiranja, financiranja, factoringa -

No međutim, ukoliko je tečajna razlika nastala iz usluge financiranja - kredit, factoring, ne podliježe obvezi PDV-a (Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, čl. 36. st.7.)

....  (7) Kod financijskog leasinga ili najma predmeta dugotrajne imovine, kod kojeg primatelj leasinga snosi troškove amortizacije i može steći pravo vlasništva nad tim predmetom, obveza obračuna PDV-a za ukupnu vrijednost leasinga ili najma nastaje istekom razdoblja oporezivanja u kome je isporučeno dobro – predmet najma. Kod operativnog leasinga ili najma kod kojeg davatelj leasinga snosi troškove amortizacije predmeta leasinga i primatelj leasinga nema opciju kupnje, obveza obračuna PDV-a nastaje za dio najamnine koji se odnosi na razdoblje oporezivanja odnosno u visini jedne mjesečne rate. Ako rate nisu utvrđene za razdoblje oporezivanja već za neka druga razdoblja, preračunavaju se za razdoblje oporezivanja. Kod financijskog leasinga razlike koje nastaju nakon isporuke dobara, a zbog promjene tečaja uslijed primjene ugovorene valutne klauzule vežu se uz uslugu financiranja (kamatu) i oslobođene su PDV-a.

- tečajne razlike iz računa kupaca/dobavljača u inozemstvu -

Tečajne razlike u pravilu su se iskazivale i tijekom godine pri naplati potraživanja od inokupaca i podmirenju obveza prema inodobavljačima (realizirane tečajne razlike).

Ali ako računi kupaca u inozemstvu, obveza prema dobavljačima u inozemstvu, devizni račun, devizna blagajna i devizni akreditivi iskazuju stanje u devizama, poduzetnik je obvezan prema t. 11.a MRS-a 21, a sukladno čl. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju na dan bilanciranja (31. 12.) primijeniti srednji tečaj HNB-a. Kao posljedica toga javit će se pozitivne i  negativne tečajne razlike koje se evidentiraju u korist prihoda ili na teret rashoda, te ne podliježu obvezi PDV-a.

Razlog ne obračunavanja poreza na dodanu vrijednost je činjenica da se ovdje radi o transakciji u vezi sa valutama, a one su oslobođene plaćanja temeljem članka 68. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.


 
Dizajn i održavanje: SpinMedia