Troškovi opomena Ispis

TROŠKOVI OPOMENA - kome se smiju zaračunati i tko?

Ako se zaračunavaju:

- građanima -

Prema dopunjenom čl. 12., st. 5. Zakona o zaštiti potrošača, radi naplate dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati poslanu opomenu, a Zakon o zaštiti potrošača primjenjuje se samo u poslovanju između poduzetnika i građana koji ne obavljaju djelatnost. 

No, ima i ovdje izuzetaka.

Npr, gradske knjižnice. Radi se o slanju opomene za nevraćanje predmeta koji je javno dobro, a i naplaćuju se samo materijali troškovi slanja opomene. Knjižnica na naplati tog troška neće zaraditi, već podmiriti troškove markice, papira i printa.

- između poduzetnika -

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi je uveo posebnu naknadu za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem u plaćanju (opomena). Ta naknada se ne ugovara i ne obračunava već vjerovnik ima zakonsko pravo na posebnu naknadu od dužnika (poduzetnika pravne ili poduzetnika fizičke osobe) u svoti od 300,00 kn koji zakasni s plaćanjem.

Nadalje se propisuje ništetnost odredaba ugovora kojima bi se isključivalo, ograničavalo ili uvjetovalo pravo vjerovnika na tu „posebnu naknadu“ kao i na zateznu kamatu. 

Mišljenje Porezne uprave:

Broj klase:423-08/13-01/116 
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2 
Zagreb, 04.10.2013 

Prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Dakle, Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Rokovi ispunjenja odnose se samo na građevinske radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.).

Posebna naknada je poštena naknada vjerovnicima zbog dužnikova zakašnjenja s plaćanjem i nužna je kako bi se spriječilo zakašnjenje s plaćanjem. Posebna naknada je fiksni iznos koji vjerovnik može ili ne mora naplatiti svome dužniku za svaki račun ili drugi odgovarajući zahtjev za plaćanje i na koji se ne plaća porez niti kamate. 

Pravo na posebnu naknadu ni na koji način ne umanjuje, ne ograničava niti isključuje pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.

 Svrha ove posebne naknade jest paušalna naknada troškova koji su vjerovniku prouzročeni dužnikovim zakašnjenjem, i to onih vjerovnikovih vlastitih troškova koji se odnose na administrativne i interne troškove povezane s naplatom potraživanja, primjerice, troškova možebitnih opomena slanih dužniku, troškovi telefonskih razgovora kojima se dužnika pozivalo na plaćanje dužne novčane obveze i slični troškovi.

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia