OPG - registracija, doprinosi i porezi Ispis

Snimka webinara na temu OPG od 17.03.2022.


OPG – OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

Registracija, djelatnosti, prodaja proizvoda, doprinosi i porezi

1. REGISTRACIJA

1.1. URED DRŽAVNE UPRAVE - REGIONALNI URED AGENCIJE ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (APPRRR)

OPG se registrira pri nadležnom Uredu državne uprave u županiji prebivališta, odsjek službe za gospodarsko i imovinsko - pravne poslove, Pododsjek za poljoprivredu i šumarstvo
Potrebna dokumentacija za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:
• UPISNIK – POPUNJEN (kupuje se u knjižari)
• PRESLIKA KARTICE ŽIRO RAČUNA NOSITELJA OPG-a (ne može tekući ili štedna knjižica)
• PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE ZA NOSITELJA OPG-a
• PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE ZA ČLANA/ČLANOVE OPG-a
• POSJEDOVNI LIST ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE KOJE SE UPISUJE - ORIGINAL, NE STARIJI OD 6 MJESECI 
• UGOVOR O ZAKUPU OVJEREN KOD JAVNOG BILJEŽNIKA (UKOLIKO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE NIJE U VLASNIŠTVU POG-a
• 70,00 KN DRŽAVNIH BILJEGA

Napomena:
- Registrirati čim više vrsta usjeva / plodova / djelatnosti / proizvodnja i prerada da se ne mora naknadno proširivati registracija (Uzgoj smokava; Proizvodnja pekmeza od smokava, Uzgoj pčela, Proizvodnja meda....)
Biti jako oprezan sa upisom članova u OPG. Nakon 01.11.2010. uvedena je obveza plaćanja MIO i ZO za sve članove koji nisu osigurani po nekoj drugoj osnovi. 
Nakon upisa dobiva se Rješenje, a poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Najbitnije za upis je da imate u posjedu objekt za poljoprivrednu proizvodnju / zemljište / stoku.
Registracijom OPG-a moguće je plasirati vlastite proizvode (i to ne samo PRIMARNE PROIZVODE – ubrano voće, nego i prerađevine), te ostvariti državne potpore u poljoprivredi.

1.2. POREZNA UPRAVA

Po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe nisu obveznici poreza na dohodak ako :
- nisu obveznici PDV-a prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost,
- ili ako u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak manjii od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a prema ZPDV, tj. 80.500,00 kn, 
- ili ako ne ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima, 
te se tada niti ne upisuju u RPO.

Iznimno, računi se ne moraju ispostavljati ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

Doprinosi:
Osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik OPG-a u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, po rješenju Porezne uprave, obračunavaju na osnovicu 2.812,95 kn, i to:
doprinos za mirovinsko osiguranje (MO) po stopi 10% za osobu koja je osiguranik samo MO I. stup, odnosno po stopi 5% za osiguranika MO na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)
doprinos za MO II. stup po stopi 5% za osobu koja je osiguranik i MO II. stup
doprinos za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi 7,5%
doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.

Fizička osoba je obveznik poreza na dohodak od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ako je ispunjen jedan uvjet ili sva tri uvjeta gore navedena. Porez na dohodak se tada može utvrditi i plaćati ili u paušalnom iznosu ili podnošenjem godišnje porezne prijave.

U roku od 8 dana treba se javiti u Poreznu pravu ukoliko je obveznik poreza obrascem RPO, te je moguće upisati se u:

a) Paušalni sustav oporezivanja (za one koji poljoprivredu obavljaju kao dopunsku ili drugu djelatnost, nisu u supoduzetništvu sa nekim, do 48.000,00 kn poticaja i po novom, ne ulaze u sustav PDV-a , te primici ne prelaze 149.500,00)

• Tada se vodi samo Evidencija o prometu (Knjiga KPR), 
• tromjesečno se plaća paušalni porez na dohodak (127,50 mjesečno – otoci imaju popuste)
• ne podnosi se porezna prijava i to je konačna uplata
• poreznoj se predaje samo Zahtjev za paušalno oporezivanje uz presliku Rješenja iz upisnika

Doprinosi:
Osiguranik koji porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku, sam je obveznik doprinosa za osobno osiguranje koje utvrdi Porezna uprava rješenjem. Doprinosi se obračunavaju na osnovicu 3.214,80 kn i to:
doprinos za MO I. stup po stopi 20% (osiguranik I. stupa) ili 15% (osiguranik I. i II. stupa)
doprinos za MO II. stup po stopi 5%
doprinos za ZO po stopi 13%
doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5% (čl. 68. do 71. ZODOP).

b) Prijava u Registar poreznih obveznika na dohodak (Obrazac RPO) – ako je poljoprivreda jedina djelatnost, poticaji preko 48.000,00 godišnje, želi se prodavati vl proizvode, primici preko 149.500,00, žele utvrditi izdatke radi smanjenja poreza

• Tada se osim Knjige KPR vodi Knjiga primitaka i izdataka, Obrazac DI, Evidencija o tražbinama i obvezama, a ako je u sustavu PDV-a i Knjiga UR-a i Knjiga IR-a (što se tiče poreza, a robno-materijalne evidencije KRM za taj dio)

Osiguranik koji utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sam je obveznik doprinosa za osobno osiguranje koje utvrdi Porezna uprava rješenjem. Doprinosi se obračunavaju na osnovicu 4.420,35 kn i to:
doprinos za MO po stopi 20% ili 15%
doprinos za MO II. stup po stopi 5%
doprinos za ZO po stopi 13%
doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.

c) Plaćanje poreza na dobit (ako primici prijeđu 3.000.000,00 kn ili dohodak 400.000,00, dugotrajna imovina 2.000.000,00 ima preko 15 zaposlenih)

Doprinosi:

Osiguranik koji utvrđuje dohodak i plaća porez na dobit sam obračunava doprinose na osnovicu 8.840,35 kn i to:
doprinos za MO po stopi 20% ili 15%
doprinos za MO II. stup po stopi 5%
doprinos za ZO po stopi 13%
doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.

 
1.3. LEGALIZACIJA PROIZVODNJE I PRERADE

Najprije Zakoni i Pravilnici koji propisuju općenito preradu poljoprivrednih proizvoda:
• Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09, 130/10)
• Zakon o hrani (Narodne novine br. 46/07, 55/11)
• Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (NN: 118/99)
• Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (NN: 63/00)
• Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine br. 99/07, 27/08, 118/09)
• Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine br. 63/11, 79/11)
• Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (Narodne novine br. 20/09)
• Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (Narodne novine 94/11)
• Pravilnik o kakvoći voća (NN 114/08, 137/08).....

Na sreću, u praksi OPG-i su u malo povlaštenom položaju:

1. U kući odrediti jednu prostoriju u kojoj će se proizvodnja odvijati – ne može biti kuhinja gdje se redovno kuha
2. Zidove i podove obložiti pločicama (po mogućnosti svu visinu, poželjno ne i nužno)
3. Obavezno topla i hladna voda
4. Svi koji rade u proizvodnji moraju ishodovati sanitarne knjižice
5. Otići na stranice Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi www.mzss.hr tamo skinuti obrazac, paziti na obrascu kod djelatnosti zaokružiti A – objekt za proizvodnju hrane neanimalnog podrijekla (jer proizvodnja proizv životinjskog podrijekla nikako ne bi bila dozvoljena u OPG bez brdo dokumenata) uplatiti 70,00 kn na naznačeni račun i 50,00 biljega – rješenje stiže u roku 15-tak dana (Upisnik u registar objekata koji posluju hranom) – ne treba posebno zvati sanitarnu na pregled prostora niti minimalne tehničke uvjete (Savjetujem da se, u slučaju kakvog nadzora, pozove na Zakone koji se nalaze u Narodnim novinama i to:NN/125/08, NN/55/09 te NN/130/10)
6. Otići na stranicu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, i skinuti Dodatak I.a i to Zahtjev za upis u UPISNIK TRGOVACA VOĆEM I POVRĆEM - ukoliko su predmet rada u OPG. Izlistati, poslati u Zagreb i rješenje stiže u roku 15 dana
7. Da bi se prodavala gotova marmelada, npr. treba dobiti certifikat o sanitarnoj ispravnosti koji izdaje Zavod za javno zdravstvo. Svaka analiza košta 1.500,00 kn + PDV. Na svakom proizvodu treba istaknuti deklaraciju sa imenom proizvoda, proizvođač, sastav, datum pakiranja, rok trajanja. Poželjno je dati na analizu bar jedan najjači proizvod.

DEKLARACIJE
Proizvodi moraju imati Obavijest o proizvodu (trgovačka oznaka proizvoda – po novom za lavandu -  „osvježivač prostora“, datum pakiranja i rok, naziv i sjedište proizvođača, godina berbe – možda, zemlja podrijekla...)

Na žalost, mogu vas kontrolirati SANITARNA, TRŽIŠNA, POLJOPRIVREDA I POREZNA kontrola, te će svatko gledati sa svog stajališta.

MED
Med i ostala hrana koja nastaje pčelinjom proizvodnjom: Sve što se tiče pčelarstva smatra se primarnom proizvodnjom. To uključuje držanje pčela (čak i ako su košnice smještene izvan objekta pčelara), skupljanje meda i pakiranje i/ili ambalažiranje u objektu pčelara. 
Ostale radnje izvan objekta pčelara (npr. pakiranje i/ili ambalažiranje meda) ne mogu se smatrati primarnom proizvodnjom.

Prerada primarnih proizvoda na farmi

Primarni proizvodi se mogu prerađivati na farmi, npr. sirovo mlijeko se prerađuje u sir, sok se dobiva iz voća. Ti postupci ne spadaju u radnje koje su dio primarne proizvodnje i stoga su predmet zahtjeva u vezi s higijenom hrane

Primjeri:

• Priprema voćnog soka na farmi

Ako farma koristi svoju berbu ili dio berbe (npr. berbu jabuka) kako bi proizvela voćni sok u svojem objektu, onda takva farma nadmašuje razinu primarne proizvodnje.
Postupak proizvodnje voćnog soka jest postupak koji se odvija nakon primarne proizvodnje i stoga je predmet odgovarajućih zahtjeva prema Uredbi (EZ) br. 852/2004.

• Na razini primarne proizvodnje primarni se proizvodi mogu transportirati, skladištiti i rukovati pod uvjetom da se ne mijenja znatno njihova svojstva

Na razini primarne proizvodnje primarni su proizvodi često predmet postupaka kako bi se omogućilo što bolje predstavljanje proizvoda, kao što su:

• pranje povrća, uklanjanje lišća s povrća, razvrstavanje voća itd.
• sušenje žitarica
• klanje, iskrvarenje, uklanjanje utrobe, odsijecanje peraja, hlađenje i pakiranje ribe.

Takvi postupci moraju se smatrati normalnim rutinskim postupcima na razini primarne proizvodnje i ne smiju rezultirati potrebom zadovoljavanja dodatnih zahtjeva o sigurnosti hrane osim onih koje treba primjenjivati u primarnoj proizvodnji.
S druge strane, određeni postupci koji se obavljaju na farmi mogu izmijeniti proizvode i/ili uzrokovati nove opasnosti za hranu, npr. guljenje krumpira, rezanje mrkve, pakiranje salata i primjena zaštitnih plinova. Ti se postupci ne smatraju uobičajenim rutinskim postupcima na razini primarne proizvodnje niti postupcima koji su vezani uz primarnu proizvodnju.

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia